top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ KOUPI ZBOŽÍ V ON-LINE OBCHODĚ (dále jen „obchodní podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

Prodávající:

 

pujcsisportak, s.r.o. IČ:14306212 ,DIČ:CZ14306212

Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady 101 00

 


Kupující:

Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží prostřednictvím webové stránky: www.pujcsisportak.cz. (dále jen webová stránka).

 

Tyto podmínky jsou kupujícím poskytovány před uzavřením kupní smlouvy a jako takové mají povahu sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy vůči kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pouze v případě, že tak tyto obchodní podmínky výslovně stanoví. Právní vztahy mezi prodávajícím a osobami uvedeným v tomto odstavci se v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Tyto ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Konečná cena služeb se však může lišit dle konkrétních požadavků kupujícího na individuální úpravu, kdy v takovém případě bude cena sdělena kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Poštovné a náklady na dopravu kupujícímu jsou však vždy uváděny zvlášť a nejsou součástí uvedené ceny jednotlivého zboží.

Informace o službách a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. V případě zjevné chyby bude kupující bez zbytečného odkladu informován prodávajícím o skutečné ceně služeb, kterou není povinen přijmout. V případě zjevné chyby nevzniká akceptací objednávky prodávajícím kupní smlouva.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zcela odpovídat skutečné podobě věci.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

objednávaných službách (objednávané služby„vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných službách a

informace o nákladech spojených s dodáním služby(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrzující odeslání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující je povinen před odesláním objednávky potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Bez tohoto souhlasu nebude možné objednávku odeslat.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky kupujícího má platnost deset kalendářních dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího, zejména pokud důvodu individuálních požadavků kupujícího dojde ke změně ceny uvedené na webovém rozhraní.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

Cena služeb a platební podmínky

Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy hradí kupující následujícími způsoby dle volby kupujícího:

v hotovosti v provozovně prodávajícího;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal nebo Stripe;

bezhotovostně platební kartou dopravci PPL či Zásilkovna nebo v systému PayPal nebo Stripe.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním služby, budou-li prodávajícím účtovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služby.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak. Prodávající je však oprávněn v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.9 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním služby kupujícímu.

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, tedy kupující je povinen uhradit kupní cenu, i když nemá možnost si služby osobně prohlédnout.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při nedodržení termínu splatnosti v případě bezhotovostní platby uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší, kdy překročení lhůty pro úhradu kupní ceny je považováno za splnění rozvazovací podmínky. Přijal-li prodávající část kupní ceny, vrátí tuto částku kupujícímu stejným způsobem, jakým ji přijal, neurčí-li kupující výslovně jinak.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím uvedeno jinak.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad zašle prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej spolu se službou v tištěné podobě, případně elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce služby, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služby. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služby, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky služby. V případě jiných smluv než uvedených v tomto odstavci má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která počne běžet ode dne uzavření smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat emailem či písemně na adresu sídla či provozovny prodávajícího. Podnikatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Služby musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením služby prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 a 5.5. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající vrátí tyto peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služby kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující služby vrátí nebo prokáže, že služby prodávajícímu odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání služby, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání služby ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání..

Nárok na úhradu škody vzniklé na služby je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, zejm. opotřebení, které neodpovídá běžnému použití, obal a kompletní uvedení do původního stavu, tak, jak dovoluje zákon.

Do doby převzetí služby kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se službou prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nebude-li dárek vrácen kompletní, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu jednostranně započíst nárok na náhradu škody dle čl. 5.8. těchto obchodních podmínek.

 

 

Přeprava a dodání služby

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat služby na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít služby při dodání. Nepřevezme-li kupující služby dle tohoto odstavce, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí služby od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Převzetím a úplným zaplacením kupní ceny kupující nabývá vlastnické právo k zakoupené službě.

Rezervace a změna termínu

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či zrušení termínu rezervace kupujícího. Prodávající je povinen tu změnu oznámit kupujícímu nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem. Prodávající se zavazuje nabídnout náhradní termín nejpozději do 6 měsíců od původního termínu. 

 

Změna termínu ze strany kupujícího je možná pouze 48 hodin předem. V případě nedodržení lhůty, rezervovaný termín propadá bez nároku na vrácení platby.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Doručování

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci, včetně odstoupení od smlouvy, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Prodávající a kupujícím řeší české obecné soudy.

Uživatel, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v souvislosti s užíváním webových stránek a nákupem zboží na nich. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Poskytovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud jej kupující neodmítne.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rodné číslo, číslo řidičského průkazu, číslo občanského průkazu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících služby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování pujcsisportak, s.r.o., Novohradská 745/21, České Budějovice, adresa elektronické pošty info@pujcsisportak.cz

Prodávající má právo tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek zveřejní Provozovatel nové znění obchodních podmínek webových stránkách, kdy kupující následným využíváním webových stránek vyslovuje souhlas s tímto novým zněním obchodních podmínek.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2019  a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky.

Obchodní podmínky
Zásady o ochraně osobních údajů dle GDPR

Pro naši společnost, pujcsisportak s. r. o. IČ 14306212 se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,
která je provozovatelem internetového e-shopu pujcsisportak.cz, je ochrana osobních údajů prioritou.

Následujícími podmínkami informujeme o zpracování osobních údajů při kontaktu s námi.
Jsme zodpovědni za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce a naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

 1. Základní pojmy

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační nebo doručovací adresa, případně Vaše uživatelské jméno při využívání našeho e-shopu pujcsisportak.cz a zasílání objednávek.

Uživatelský účet

V případě, že se na stránkách www.pujcsisportak.cz zaregistrujete, je pro Vás zřízen uživatelský účet s uživatelským jménem.

 1. Zpracování osobních údajů

V rámci používání našich funkcí webových stránek nebo za účelem zaslání objednávky, jste nám poskytli při registraci nebo odeslání objednávky následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Email

 • Fakturační adresa

 • Doručovací adresa

 • Telefon

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 1. Zpracování Vašich osobních údajů pro reklamní účely a sdělení

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním informací a reklamních sdělení, budeme Vás informovat o nových produktech, službách, soutěžích a konaných akcích.

Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací klasickou poštou, zpracováváme Vaše jméno, příjmení a Vaši doručovací adresu. Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací e-mailem, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také k účelům průzkumu trhu. Děje se tak ovšem, až po jejich úplné anonymizaci a není tak možno vyhodnotit jejich vztah k Vaší osobě ani vyvozovat vůči Vám jakékoli důsledky.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 1. Bezpečnost osobních údajů

Jako společnost máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Vámi poskytnuté informace jsou přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL, aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami. Ověříte to tak, že se v adresním řádku Vašeho prohlížeče se nachází symbol zavřeného zámku a text adresy začíná zkratkou „https“.

 1. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

 • Právo na informace

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@pujcsisportak.cz. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu uvedenou v čl. 6. Při obdržení reklamního e-mailu můžete odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz “Odhlásit” na konci každé reklamy.

 • Právo na úpravu nebo opravu údajů

Pokud jsou údaje které máme nepřesné či nejsou správné, můžete je kdykoli opravit na svém uživatelském účtu nebo nás případně požádat o opravu.

 • Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů námi zpracovávaných. Výmaz svých osobních údajů můžete požádat kdykoli prostřednictvím našich kontaktů. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. V případě, že by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání, nebo jiným zákonným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě vás budeme informovat.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud požadujete získání osobních údajů, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

 • Kontakty

Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou kontaktech uvedených v čl. 6 uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu), za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

 • Právo podat stížnost

Pro podání stížnosti se obraťte na kontakt uvedený v čl. 6. Mimo to, máte právo podat stížnost i u dozorového úřadu proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla nějakým způsobem porušena.

 1. Dotazy k ochraně osobních údajů

Máte nějaké otázky? S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k nám můžete kdykoliv zaslat na Pověřence pro ochranu osobních údajů s e – mailovou adresou: info@pujcsisportak.cz nebo poštou na pujcsisportak s. r. o. IČ 14306212 se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10.

Zásady o ochraně osobních údajů dle GDPR
Zásady vrácení zboží a peněz
 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.    

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží    

 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí    

 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.    

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:    

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,    

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,    

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,    

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,    

 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,    

 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,    

 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,    

 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,    

 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,    

 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.    

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.    

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.    

 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.    

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.    

 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.    

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.    

 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.    

 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.    

Zásady vrácení zboží a peněz
bottom of page